Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING
Wheelz Cargo B.V. (hierna: ‘Wheelz Cargo’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Wheelz Cargo worden verwerkt. Wheelz Cargo acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wheelz Cargo zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Wheelz Cargo past deze privacy policy mogelijk van tijd tot tijd aan. Wheelz Cargo raadt u dan ook aan om deze privacy policy op eigen initiatief tussentijds te raadplegen zodat u steeds volledig op de hoogte bent van de verwerking van uw persoonsgegevens door Wheelz Cargo en het beschermen van uw eigen privacy.

Wheelz Cargo verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Wheelz Cargo, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het aanmelden als vervoerder of vrachtaanbieder op de website com of op de mobiele applicatie of het klantenportaal van Wheelz Cargo (hierna beide aangeduid als ‘het platform’);
  • Het aanmelden van zendingen of het aannemen daarvan middels het platform;
  • Het inschrijven voor en ontvangen van nieuwsbrieven.

Uw persoonsgegevens worden door Wheelz Cargo verwerkt en gedeeld met derden indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. Om uitvoering te geven aan een door u, al dan niet via de website of platform gedaan verzoek, ingediende aanvraag of aangemelde zending, de inschrijving voor nieuwsbrieven, dan wel een (anderszins) tot stand gekomen overeenkomst waarbij u partij bent.

Indien u persoonsgegevens aan Wheelz Cargo verstrekt, worden deze door Wheelz Cargo verwerkt voor de doeleinden waarvoor u de persoonsgegevens heeft opgegeven, bijvoorbeeld om uitvoering te geven aan uw contactverzoek of een met u gesloten overeenkomst, waaronder begrepen een zogenoemde gebruiksovereenkomst tussen u en Wheelz Cargo betreffende het gebruik van het platform, alsook vervoersovereenkomsten tussen u als vervoerder of vrachtaanbieder, met een vrachtaanbieder respectievelijk vervoerder.

Het platform is bestemd om Wheelz Cargo opdrachten tot goederenvervoer te verstrekken, welke opdrachten door externe vervoerders worden uitgevoerd. De persoonsgegevens die u bij uw registratie opgeeft, worden door Wheelz Cargo verwerkt om u de voor u bestemde functionaliteiten van het platform te kunnen bieden en om de met u gesloten gebruiksovereenkomst te kunnen uitvoeren.

Indien zendingen worden aangemeld op het platform en door de vrachtaanbieder een vervoerder wordt gecontracteerd, worden de NAW-gegevens van beide partijen, althans wat betreft de voor de uitvoering van de zending relevante gegevens, tussen hen beide uitgewisseld. Wheelz Cargo verwerkt de voor de uitvoering van de gebruiksovereenkomst en zendingen relevante persoonsgegevens voorts om vervoersovereenkomsten voor het overige te kunnen faciliteren en om de betalingen van vrachtaanbieders en vergoedingen voor vervoerders te kunnen afwikkelen.

Voorts is het nu of in de toekomst mogelijk dat u zich op de website of het platform aanmeldt voor nieuwsbrieven. Het in het kader daarvan door u verstrekte e-mailadres wordt door Wheelz Cargo uitsluitend verwerkt om aan u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende berichten aangegeven wijze.

  1. Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Wheelz Cargo.
  2. Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Wheelz Cargo of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Wheelz Cargo of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website of het platform. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Wheelz Cargo, om de website van Wheelz Cargo, het platform en de e-mailvoorzieningen van Wheelz Cargo te kunnen exploiteren.

Google Analytics

De website en het platform verzamelt middels Google Analytics cookies voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website c.q. het platform door de bezoekers en gebruikers daarvan. Analytische cookies helpen analyseren op welke wijze de website c.q. het platform wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website c.q. het platform in anonieme vorm te verzamelen. Uw IP-adres wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Uw rechten

U heeft het recht om Wheelz Cargo te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Wheelz Cargo slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Wheelz Cargo legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen, waaronder versleuteling van de website en het platform middels een SSL-certificaat, garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wheelz Cargo, kunt u contact opnemen met Wheelz Cargo. Wheelz Cargo helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wheelz Cargo of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Wheelz Cargo B.V.

Hurksestraat 40-42

5652AL Eindhoven

E-mailadres: support@wheelzcargo.com

Telefoon: +31(0)85-018 5030