Disclaimer

 

 

DISCLAIMER WHEELZ CARGO B.V.

Wheelz Cargo B.V. streeft ernaar op de website www.www.www.www.wheelzcargo.comwheelzcargo.comwheelzcargo.comwheelzcargo.comwheelzcargo.com wheelzcargo.com wheelzcargo.com
(hierna: ‘de website’) en op de mobiele applicatie en het klantenportaal van Wheelz Cargo (hierna beide aangeduid als ‘het platform’) steeds betrouwbare en actuele informatie te vermelden. Wheelz Cargo kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de op de website en het platform geopenbaarde informatie. De bedoelde informatie is gedeeltelijk afkomstig van derden waarop Wheelz Cargo geen of geen overwegende invloed kan uitoefenen. Het betreft hier onder meer het aanbod van zendingen van vrachtaanbieders en het aanbod tot het uitvoeren daarvan door externe vervoerders. Wheelz Cargo heeft geen invloed op de gegevens afkomstig van derden die op de website en het platform worden weergegeven. U kunt aan dergelijke gegevens, jegens Wheelz Cargo, dan ook geen rechten ontlenen of aanspraken geldig maken, behoudens voor zover in de eventueel met u gesloten overeenkomst anders is bedongen.
Weergave-, druk- en zetfouten worden voorbehouden en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Wheelz Cargo leiden.
De informatie op de website en het platform kan steeds worden aangevuld of aangepast. Wheelz Cargo kan nimmer garanderen dat de informatie op de website en het platform up-to-date is.
Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wheelz Cargo, is elke aansprakelijkheid van Wheelz Cargo voor zowel directe als indirecte schade geleden in verband met het gebruik van de website en het platform uitgesloten. Wheelz Cargo is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op de website of het platform.
Wheelz Cargo is te allen tijde gerechtigd de website of het platform op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor u voortvloeit.
Wheelz Cargo spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de website en het platform te optimaliseren. Echter kan Wheelz Cargo niet garanderen dat de voorzieningen van de website en het platform onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Wheelz Cargo ter zake is uitgesloten.
Wheelz Cargo is te allen tijde bevoegd de website, het platform of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het de website c.q. het platform of servers van Wheelz Cargo dan wel derden waarvan Wheelz Cargo gebruik maakt. Alle aansprakelijkheid van Wheelz Cargo als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van de website c.q. het platform is uitgesloten.
Wheelz Cargo spant zich naar alle redelijkheid in de website, het platform en de overige systemen van Wheelz Cargo te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Wheelz Cargo is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van uw privacy- of eigendomsrechten door derden.
U bent jegens Wheelz Cargo aansprakelijk voor het middels de systemen van Wheelz Cargo verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van de website, het platform of onderdelen daarvan beïnvloeden. U bent voorts aansprakelijk voor alle kosten die Wheelz Cargo als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
Wheelz Cargo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites of toepassingen van derden waarnaar op de website of het platform wordt verwezen of die verwijzen naar de website of het platform. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de website en het platform vermelde informatie.
Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de website en het platform, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de beelden en teksten daarop, behoren toe aan Wheelz Cargo dan wel licentiegevers van Wheelz Cargo. Het is verboden het materiaal van Wheelz Cargo dan wel licentiegevers van Wheelz Cargo te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van de website en het platform.
U bent verplicht de eventuele aanwijzingen van Wheelz Cargo ten aanzien van het gebruik van de website en het platform en de daarop vermelde informatie, op te volgen.
Wheelz Cargo behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze disclaimer te allen tijde en zonder nadere kennisgeving te wijzigingen. U wordt dan ook, als u regelmatig op de website of het platform terugkeert, aanbevolen de inhoud van dit document regelmatig te raadplegen.
Nederlands recht is van toepassing.