Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Wheelz Cargo: Wheelz Cargo B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Luchthavenweg 81, 5657 EA te Eindhoven ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 72159685.
 2. Wederpartij: een Vrachtaanbieder, Vervoerder dan wel een andere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wheelz Cargo een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Vrachtaanbieder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wheelz Cargo een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsmede iedere natuurlijke of rechtspersoon die op basis van die Gebruiksovereenkomst, door tussenkomst van Wheelz Cargo, een Vervoersovereenkomst met een Vervoerder heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Vervoerder: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Wheelz Cargo een Gebruiksovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten, alsook iedere natuurlijke of rechtspersoon die in het kader van een Vervoersovereenkomst de contractuele wederpartij van een Vrachtaanbieder is.
 5. Chauffeur: iedere natuurlijke persoon die voor rekening en risico van de Vrachtaanbieder feitelijk uitvoering aan een Zending geeft, al dan niet tevens Vervoerder.
 6. Gebruiksovereenkomst: de tussen Wheelz Cargo en de Vrachtaanbieder enerzijds en Wheelz Cargo en de Vervoerder anderzijds tot stand gekomen Overeenkomst waarmee Wheelz Cargo zich jegens de betreffende Wederpartij voor onbepaalde tijd heeft verbonden tot ingebruikgeving van het Klantenportaal, respectievelijk de Applicatie.
 7. Vervoersovereenkomst: iedere op basis de Gebruiksovereenkomst tot stand gekomen Overeenkomst tussen een Vrachtaanbieder en een Vervoerder, waarmee de Vervoerder zich jegens de Vrachtaanbieder, tegen betaling door de Vrachtaanbieder, heeft verbonden tot het vervoeren van goederen.
 8. Overeenkomst: zowel de Gebruiksovereenkomst, de Vervoersovereenkomst als enige (andere) tussen Wheelz Cargo en de Wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet voortvloeit dat deze slechts betrekking hebben op een van deze drie soorten overeenkomsten.
 9. Zending: een zaak dan wel het geheel van zaken dat door of namens een Vrachtaanbieder wordt aangeboden en gelijktijdig door of namens een Vervoerder wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.
 10. Klantenportaal: het online klantenportaal van Wheelz Cargo waarvan de Vrachtaanbieder in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik kan maken om Zendingen aan te melden en Vervoersovereenkomsten te sluiten.
 11. Applicatie: de mobiele applicatie van Wheelz Cargo waarvan de Vervoerder in het kader van de Gebruiksovereenkomst gebruik kan maken om Vervoersovereenkomsten met Vrachtaanbieders aan te gaan.
 12. CMR-verdrag: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (Geneve 1956).
 13. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Wheelz Cargo en iedere Overeenkomst. In geval een Vervoersovereenkomst betrekking heeft op internationaal vervoer van goederen over de weg, is naast deze algemene voorwaarden, het CMR-verdrag van toepassing. Indien en voor zover bij internationaal vervoer het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van het bepaalde in het CMR-verdrag, prevaleert het bepaalde in het CMR-verdrag. Voorts zijn, voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, de Algemene Vervoerscondities 2002 van toepassing op vervoer van zaken over de weg.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn de partijen bij de betreffende Overeenkomst verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | OVER WHEELZ CARGO, HET KLANTENPORTAAL & DE APPLICATIE

 1. Middels het Klantenportaal kunnen Vrachtaanbieders zich registreren, waarna zij na goedkeuring van de registratie door Wheelz Cargo, Zendingen kunnen aanmelden. Middels de Applicatie kunnen Vervoerders zich registreren, waarna zij na goedkeuring van de registratie door Wheelz Cargo, zich beschikbaar kunnen stellen voor het aangaan van Vervoersovereenkomsten met Vrachtaanbieders. Zendingen worden uitgevoerd door externe Vervoerders en niet door Wheelz Cargo. Bij Vervoersovereenkomsten is Wheelz Cargo dan ook geen partij. Wheelz Cargo sluit met Vrachtaanbieders een expeditie-overeenkomst als bedoeld in artikel 8:60 van het Burgerlijk Wetboek, oftewel “een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen, waarbij de ene partij (Wheelz Cargo) zich jegens haar wederpartij (de Vrachtaanbieder) verbindt tot het te haren behoeve met een vervoerder (de Vervoerder) sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer van door deze wederpartij ter beschikking te stellen zaken”.
 2. Elk aanbod van Wheelz Cargo tot het sluiten van een Gebruiksovereenkomst is vrijblijvend. Wheelz Cargo is dan ook nimmer verplicht een Gebruiksovereenkomst met de Wederpartij aan te gaan.
 3. De Wederpartij dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar bij de registratie opgegeven gegevens. Wheelz Cargo is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 4. Indien Wheelz Cargo de registratie van de Wederpartij goedkeurt, zal zij de registratie per e-mail aan de Wederpartij bevestigen, welk moment geldt als totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst.
 5. De Vervoerder staat er jegens Wheelz Cargo en de Vrachtaanbieders voor in dat de door de Vervoerder aangewezen Chauffeur(s) de uit de Gebruiksovereenkomst respectievelijk Vervoersovereenkomsten voortvloeiende verplichtingen nakomen, welke verplichtingen onder meer voortvloeien uit de onderhavige algemene voorwaarden. De Vervoerder is de contractuele wederpartij van Wheelz Cargo, respectievelijk Vrachtaanbieders, en is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van vorenbedoelde verplichtingen, ook indien de feitelijke uitvoering van Vervoersovereenkomsten aan al dan niet aan de Vervoerder ondergeschikte Chauffeurs wordt overgelaten.
 6. Alle handelingen die op basis van de Gebruiksovereenkomst op de Applicatie worden verricht, worden de Vervoerder toegerekend. De Vervoerder dient Wheelz Cargo onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van de aan hem toegekende inloggegevens voor toegang tot de Applicatie, waarvan de Vervoerder op de hoogte raakt. De Vervoerder wordt aanbevolen het wachtwoord voor toegang tot de Applicatie regelmatig te wijzigen om het risico van toegang daartoe door onbevoegde derden te beperken.
 7. Alle handelingen die onder het account van de Vrachtaanbieder op het Klantenportaal worden verricht, worden de geregistreerde Vrachtaanbieder toegerekend. De Vrachtaanbieder dient Wheelz Cargo onverwijld op de hoogte te stellen van een schending van de beveiliging of van eventueel onbevoegd gebruik van zijn account waarvan de Vrachtaanbieder op de hoogte raakt. De Vrachtaanbieder wordt aanbevolen zijn wachtwoord voor toegang tot het Klantenportaal regelmatig te wijzigen om het risico van toegang daartoe door derden te beperken.
 8. De Vrachtaanbieder staat ervoor in dat alle gegevens die op enige wijze tijdens de duur van de Gebruiksovereenkomst door hem middels het Klantenportaal worden verstrekt, juist en volledig zijn. Ook de Vervoerder staat ervoor in dat alle gegevens die op enige wijze tijdens de duur van de Gebruiksovereenkomst door hem middels de Applicatie worden verstrekt, juist en volledig zijn.

ARTIKEL 4. | TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN VERVOERSOVEREENKOMSTEN

 1. Beschikbare Vervoerders voor Zendingen worden door Wheelz Cargo naar eigen inzicht aan Vrachtaanbieders voorgesteld. Zulks is onder meer, doch niet uitsluitend, afhankelijk van de door de Vervoerder(s) gehanteerde prijs, het afhaal- en bestemmingsadres, de aard van de Zending, de beschikbaarheid van Vervoerders en het door de Vrachtaanbieder gewenste tijdstip waarop de Zending dient te worden uitgevoerd. Vervoerders en Vrachtaanbieders maken op basis van slechts de Gebruiksovereenkomst geen aanspraak op de uitvoering van (een bepaald aantal) Vervoersovereenkomsten.
 2. De Vervoerder kan te allen tijde zijn beschikbaarheid voor de uitvoering van Vervoersovereenkomsten aan- en uitzetten, op de daartoe op de Applicatie aangewezen wijze. Uitsluitend indien de Vervoerder zijn beschikbaarheid heeft aangezet, kan door de betreffende Vrachtaanbieder aan de Vervoerder een Zending worden toegekend. De Vrachtaanbieder kent een Zending toe aan de Vervoerder door het aanbod van de betreffende Vervoerder uitdrukkelijk middels het Klantenportaal te aanvaarden. De Vervoerder dient een aan hem toegekende Zending uit te voeren en is in geval van toekenning dan ook aan de uitvoering van de Vervoersovereenkomst gebonden.
 3. Vervoersovereenkomsten aan te gaan door Vrachtaanbieders komen tot stand onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van Vervoerders. Voor onvoldoende beschikbaarheid van Vervoerders voor de uitvoering van een Zending van de Vrachtaanbieder en het dientengevolge niet kunnen uitvoeren van de Zending, is Wheelz Cargo nimmer aansprakelijk.
 4. Het recht van ontbinding als bedoeld in Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek komt niet aan de Vrachtaanbieder toe omdat de Vervoersovereenkomst voorziet in een bepaald tijdstip dan wel een bepaalde periode van uitvoering.
 5. De door Wheelz Cargo aan de Vrachtaanbieder verstuurde bevestiging van de Vervoersovereenkomst wordt geacht de Vervoersovereenkomst juist en volledig weer te geven. De Vrachtaanbieder is gehouden Wheelz Cargo bij de aanmelding van de Zending op het Klantenportaal, alle gevraagde gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. In het bijzonder is de Vrachtaanbieder verplicht Wheelz Cargo omtrent de Zending, alsmede omtrent de behandeling daarvan, al die opgaven te doen waartoe hij in staat is of behoort te zijn en waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat zij voor de uitvoering van de Vervoersovereenkomst van belang zijn.
 6. De Vrachtaanbieder staat ervoor in dat het vervoer van de Zending van overheidswege niet geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden. De Vrachtaanbieder is voorts gehouden:
 • de Zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze ter beschikking van de betreffende Chauffeur te stellen;
 • elk individueel stuk dat van de Zending deel uitmaakt, duidelijk en doelmatig te adresseren;
 • ervoor zorg te dragen dat indien zulks ingevolge Arbowetgeving is vereist, de juiste hulpmiddelen en/of geschikte hulppersonen beschikbaar te stellen bij en ten behoeve van het laden en lossen van de Zending.

Annulering, opzegging en wijziging

 1. Indien de Vrachtaanbieder de Vervoersovereenkomst tussentijds annuleert, blijft de Vrachtaanbieder de volledige voor Zending overeengekomen prijs verschuldigd. Indien de Vervoerder de Vervoersovereenkomst tussentijds annuleert, is de Vervoerder verplicht de schade die de Vrachtaanbieder en/of Wheelz Cargo lijden, te vergoeden.
 2. De Vervoerder is (op initiatief van de Chauffeur) gerechtigd de Vervoersovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de Vrachtaanbieder enige op hem rustende verplichting uit de Vervoersovereenkomst niet nakomt, tenzij de tekortkoming van de Vrachtaanbieder opzegging niet rechtvaardigt. Opzegging van de Vervoersovereenkomst door of vanwege de Vervoerder is dan ook toegestaan indien ten tijde van de inontvangstname van de Zending door de Chauffeur, blijkt dat de Vrachtaanbieder een Zending aanbiedt in strijd met het bepaalde in lid 5 of lid 6. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de Chauffeur gerechtigd de Zending te weigeren, terwijl Wheelz Cargo jegens de Vrachtaanbieder recht heeft op vergoeding van de gehele overeengekomen prijs voor de Zending.
 3. Zowel de Vrachtaanbieder als Wheelz Cargo zijn gerechtigd de Vervoersovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling op te zeggen indien de Vervoerder enige op hem rustende verplichting uit de Vervoersovereenkomst niet nakomt, tenzij de tekortkoming van de Vervoerder opzegging redelijkerwijs niet rechtvaardigt. In geval van opzegging als in dit lid bedoeld, is de Vervoerder gehouden de schade te vergoeden die de Vrachtaanbieder en/of Wheelz Cargo als gevolg van de tekortkoming van de Vervoerder lijd(t)(en).
 4. Indien de Vrachtaanbieder een wijziging wenst aan te brengen in de Vervoersovereenkomst, is de Vrachtaanbieder verplicht daarvan voorafgaand mededeling te doen aan Wheelz Cargo en is de Vrachtaanbieder gehouden de meerkosten verbonden aan de wijziging, te vergoeden. Wheelz Cargo behoudt zich evenwel het recht voor een wijziging van de Vervoersovereenkomst niet te aanvaarden en de Vervoersovereenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is. In geval van een dergelijke opzegging heeft Wheelz Cargo jegens de Vrachtaanbieder recht op volledige vergoeding van de oorspronkelijk voor de Zending overeengekomen prijs.
 5. Wijzigingen aangaande een Vervoersovereenkomst die de Vervoerder ontvangt van de Vrachtaanbieder, zal de Vervoerder pas uitvoeren na overleg te hebben gepleegd met Wheelz Cargo. De Vervoerder is gerechtigd een wijziging van de Vervoersovereenkomst niet te aanvaarden en de Vervoersovereenkomst om die reden op te zeggen, tenzij de wijziging van ondergeschikte betekenis is.
 6. Indien het vervoer van een Zending van overheidswege geheel of ten dele verboden of beperkt is of zal worden, is de Vervoerder gerechtigd de Vervoersovereenkomst op te zeggen.
 7. In geval van opzegging als bedoeld in lid 8, lid 10, lid 11 of lid 12, heeft de Vervoerder recht op de vergoeding voor de betreffende Zending, doch uitsluitend indien en zover Wheelz Cargo de aan haar voor de Zending toekomende betaling voor die Zending heeft verhaald op de Vrachtaanbieder of de toepasselijke kredietverzekering. Wheelz Cargo is niet verplicht de Vrachtaanbieder voor de bedoelde betaling aan te spreken; de Vervoerder kan aan het bepaalde in het voorgaande van dit lid dan ook niet het recht ontlenen dat Wheelz Cargo zodanige vordering jegens de Vrachtaanbieder geldig maakt.
 8. Indien de Wederpartij niet voldoet aan enige op haar rustende verplichting krachtens de wet of Overeenkomst, is hij gehouden Wheelz Cargo te vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake. Indien Wheelz Cargo uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wheelz Cargo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wheelz Cargo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wheelz Cargo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
 9. De Vervoerder zal Zendingen uitvoeren met voor de betreffende Zending geschikt materieel. De Vervoerder voert de Vervoersovereenkomst voorts, onverminderd de uitdrukkelijk overeengekomen afspraken, uit naar eigen inzicht.
 10. De Vervoerder is gehouden elke Zending op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen.
 11. De Vervoerder zal de Zending ter bestemming afleveren in de staat waarin hij de Zending heeft ontvangen.
 12. De Vervoerder zal de Zending, behoudens overmacht, binnen de eventueel overeengekomen termijn ter bestemming afleveren.
 13. De Vervoerder zal de Zending bezorgen aan de deur van het overeengekomen adres en persoonlijk overhandigen aan de geadresseerde of een persoon die kennelijk bevoegd is de geadresseerde te vertegenwoordigen. Indien dit in verband met afwezigheid van de geadresseerde niet mogelijk is, dient de Chauffeur terstond contact met Wheelz Cargo op te nemen, waarna Wheelz Cargo contact opneemt met de Vrachtaanbieder om te bepalen of de Zending op een eventueel door de Vrachtaanbieder opgegeven alternatief adres wordt afgeleverd, dan wel de Zending wordt terugbezorgd op het afhaaladres. De extra kosten voortvloeiende uit de omstandigheid dat de Zending op een alternatief adres moet worden afgeleverd, dan wel wordt terugbezorgd op het afhaaladres, komen voor rekening van de Vrachtaanbieder en komen voor vergoeding aan de Vervoerder in aanmerking volgens de op de Zending toepasselijke tarieven. Terugbezorging van de Zending op het afhaaladres geschiedt in elk geval indien Wheelz Cargo de Vrachtaanbieder niet heeft kunnen bereiken voor het vaststellen van een alternatief afleveradres.
 14. Indien de Zending conform het bepaalde in het vorige lid wordt terugbezorgd op het afhaaladres, dient de Vrachtaanbieder opnieuw een Vervoersovereenkomst tot stand te brengen om de Zending alsnog via Wheelz Cargo te laten verzorgen.

Niet-nakoming door de Vervoerder

 1. Indien de Vervoerder de Zending niet in ontvangst heeft genomen of heeft doen nemen, dient de Vrachtaanbieder Wheelz Cargo daarvan onverwijld in kennis te stellen en kan de Vrachtaanbieder de Vervoersovereenkomst opzeggen. Wheelz Cargo kan, alvorens tot opzegging over te gaan, de Vervoerder op verzoek van de Vrachtaanbieder een uiterste termijn stellen waarbinnen de Vervoerder de Zending alsnog in ontvangst neemt.
 2. Na opzegging als bedoeld in het vorige lid, is de Vervoerder, tenzij sprake is van overmacht, verplicht de schade te vergoeden die de Vrachtaanbieder door de opzegging heeft geleden. Deze schadevergoeding bedraagt ten hoogste tweemaal de overeengekomen prijs van de Zending waarop de opzegging betrekking heeft, met dien verstande dat de Vrachtaanbieder voor het gedeelte van de Vervoersovereenkomst dat is opgezegd, geen vergoeding is verschuldigd en Wheelz Cargo voor dat gedeelte geen vergoeding aan de Vervoerder is verschuldigd.

ARTIKEL 5. | PRIJZEN, VERGOEDINGEN EN BETALINGEN

 1. Behoudens tegenbewijs levert de digitale vrachtbrief die in het kader van de Zending door Wheelz Cargo is vastgesteld, bewijs van de voorwaarden van de Vervoersovereenkomst, de partijen bij de Vervoersovereenkomst, de inontvangstname van de Zending, de verpakking daarvan in uiterlijk goede staat en het gewicht en de aantallen daarvan. Indien en voor zover de Chauffeur geen redelijke middelen ter beschikking staan om de juistheid van de vorenbedoelde gegevens te controleren, leveren de bij Wheelz Cargo vastgelegde gegevens geen bewijs van die vermeldingen.
 2. Vervoersovereenkomsten worden uitgevoerd tegen de door de Vervoerder vastgestelde en door de Vrachtaanbieder geaccepteerde tarieven, vermeerderd met de vermelde en aan Wheelz Cargo toekomende transactiekosten. De tarieven van de Vervoerder zijn exclusief vignet-, tol-, pont-, boot- en kosten van extra kilometers voortvloeiende uit een wijziging van de Vervoersovereenkomst door de Vrachtaanbieder.
 3. Indien door de Vervoerder na aflevering van de Zending in de nabijheid van het afleveradres een andere Zending kan worden afgehaald, maken beide Vrachtaanbieders aanspraak op een korting van 20% op de overeengekomen prijs van de betreffende Zendingen, zulks echter uitsluitend naar oordeel van Wheelz Cargo. De bedoelde korting wordt in mindering gebracht op de aan de Vervoerder toekomende vergoeding.
 4. Behoudens tegenbewijs is de administratie van Wheelz Cargo beslissend voor de vaststelling van de door de Vrachtaanbieder verschuldigde en aan de Vervoerder toekomende bedragen. Klachten ten aanzien van de hoogte van factuurbedragen dienen binnen tien dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Wheelz Cargo te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van de Wederpartij om ter zake alsnog te reclameren is komen te vervallen.
 5. De prijs van de Zending is door de Vrachtaanbieder ook verschuldigd indien de Zending niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming wordt afgeleverd.
 6. Beroep door de Wederpartij op verrekening van vorderingen tot betaling van het aan Wheelz Cargo verschuldigde met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
 7. Betalingen door de Vrachtaanbieder aan Wheelz Cargo te voldoen, dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op de daartoe door Wheelz Cargo aangewezen wijze. Wheelz Cargo behoudt zich het recht voor om bij een derde partij de kredietwaardigheid van de Vrachtaanbieder te toetsen. Achterafbetaling is uitsluitend mogelijk in geval Wheelz Cargo blijkt dat de Vrachtaanbieder voldoende kredietwaardig is.
 8. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, treedt het verzuim van de Vrachtaanbieder van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Vrachtaanbieder intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In geval de Vrachtaanbieder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt in plaats van de hier bedoelde contractuele rente de dan geldende wettelijke rente aan de Vrachtaanbieder doorberekend.
 9. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Vrachtaanbieder verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Vrachtaanbieder.
 10. Jegens de Vervoerder maakt Wheelz Cargo per door de Vervoerder uitgevoerde Zending aanspraak op de bemiddelingsvergoeding die uitdrukkelijk is overeengekomen. De Vervoerder ontvangt wekelijks een verzamelfactuur betreffende de aan de Vervoerder toekomende vergoedingen, mits in de voorgaande week Zendingen door de Vervoerder zijn uitgevoerd. Betalingen geschieden middels overboeking, binnen zes weken na factuurdatum, op het door de Vervoerder opgegeven IBAN-nummer.
 11. De Vervoerder maakt jegens Wheelz Cargo uitsluitend aanspraak op vergoedingen indien en voor zover de betreffende Vrachtaanbieders voor de Zendingen hebben betaald, met dien verstande dat Wheelz Cargo ten behoeve van elke Vervoerder een kredietverzekering heeft afgesloten tegen betalingsverzuim van Vrachtaanbieders. In geval van een beroep op die verzekering maakt de Vervoerder uitsluitend aanspraak op betaling van het bedrag dat in het kader van die verzekering daadwerkelijk ten behoeve van de Vervoeder is uitgekeerd. Op dat bedrag wordt evenwel ook de aan Wheelz Cargo toekomende bemiddelingsvergoeding als bedoeld in het vorige lid in mindering gebracht.
 12. De Vervoerder geldt nimmer als ondergeschikte van Wheelz Cargo en is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn eventuele verplichting om inkomstenbelasting en premies af te dragen over zijn verdiensten voortvloeiende uit Vervoersovereenkomsten die door tussenkomst van Wheelz Cargo zijn uitgevoerd. De Vervoerder vrijwaart Wheelz Cargo van alle aanspraken van de fiscus ter zake.

ARTIKEL 6. | BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST

 1. De Wederpartij kan de Gebruiksovereenkomst beëindigen door daartoe een e-mail te sturen naar support@wheelzcargo.com of planning@wheelzcargo.com.
 2. Een inbreuk van de Wederpartij op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of een toepasselijk wettelijk voorschrift, biedt Wheelz Cargo het recht de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de inbreuk van de Wederpartij ontbinding van de Gebruiksovereenkomst redelijkerwijs niet rechtvaardigt.
 3. Beëindiging van de Gebruiksovereenkomst op grond van lid 1 of 2, laat de verplichtingen van de Vrachtaanbieder en Vervoerder uit reeds gesloten Vervoersovereenkomsten onverlet.
 4. Wheelz Cargo is gerechtigd om de exploitatie van het Klantenportaal en/of de Applicatie om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving en op welk moment dan ook te beëindigen, hetgeen onverlet laat de verplichtingen die voortvloeien uit Vervoersovereenkomsten die vóór beëindiging van de exploitatie van het Klantenportaal respectievelijk de Applicatie reeds zijn gesloten. Indien de Wederpartij in het kader van de Gebruiksovereenkomst abonnementsgeld is verschuldigd, maakt de Wederpartij aanspraak op kwijtschelding of restitutie daarvan naar evenredigheid van het niet-genoten deel van de Gebruiksovereenkomst. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing in geval van beëindiging van de Gebruiksovereenkomst op grond van lid 1 of lid 2.

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERVOERDER

 1. Indien de Zending niet zonder vertraging ter bestemming wordt afgeleverd in de staat, waarin deze ter beschikking is gesteld, is Wheelz Cargo verplicht de Vrachtaanbieder onverwijld te doen weten met welke Vervoerder de Vervoersovereenkomst is gesloten. Wheelz Cargo is tevens verplicht de Vrachtaanbieder alle documenten ter beschikking te stellen, waarover zij beschikt of die zij redelijkerwijs kan verschaffen, voor zover deze althans kunnen dienen tot verhaal van de opgekomen schade.
 2. De Vrachtaanbieder verkrijgt jegens de Vervoerder van het ogenblik af, waarop hij Wheelz Cargo duidelijk kenbaar maakt, dat hij hen wil uitoefenen, de rechten en bevoegdheden, die hem zouden zijn toegekomen, wanneer hij zonder tussenkomst van Wheelz Cargo de Vervoersovereenkomst zou hebben gesloten. Hij kan ter zake in rechte optreden, wanneer hij overlegt een door Wheelz Cargo – of in geval van diens faillissement door diens curator – af te geven verklaring, dat tussen hem en Wheelz Cargo ten aanzien van de Zending een overeenkomst tot het doen vervoeren daarvan werd gesloten.
 3. Komt Wheelz Cargo een verplichting als in het eerste lid bedoeld niet na, dan is zij, naast vergoeding van de schade die de Vrachtaanbieder overigens dientengevolge leed, een schadeloosstelling verschuldigd gelijk aan de schadevergoeding die de Vrachtaanbieder van hem had kunnen verkrijgen, wanneer Wheelz Cargo de Vervoersovereenkomst die hij sloot, zelf had uitgevoerd, verminderd met de schadevergoeding die de Vrachtaanbieder mogelijkerwijs van de Vervoerder verkreeg.
 4. Op de bepalingen in deze algemene voorwaarden die voorzien in aansprakelijkheid van de Vervoerder jegens de Vrachtaanbieder, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen in de volgende leden van dit artikel, kan de Vrachtaanbieder geen beroep doen jegens Wheelz Cargo, onverminderd het bepaalde in de vorige drie leden van dit artikel. Wheelz Cargo treedt in het kader van Vervoersovereenkomsten slechts op als expediteur. In geval van een schadeaanspraak van de Vrachtaanbieder op de Vervoerder, zal Wheelz Cargo de Vrachtaanbieder in kennis stellen van de contactgegevens van de Vervoerder en de overigens relevante gegevens aangaande de Vervoersovereenkomst, om de schadeaanspraak verder af te handelen. Bij die afhandeling kan Wheelz Cargo verder niet worden betrokken. Op de bepalingen in deze algemene voorwaarden die voorzien in aansprakelijkheid van de Vervoerder jegens de Vrachtaanbieder, waaronder in het bijzonder begrepen de bepalingen in de volgende leden van dit artikel, kan de Vervoerder een beroep doen jegens de Vrachtaanbieder.
 5. Indien de door de Chauffeur ontvangen Zending niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de Zending heeft ontvangen, doch de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de Vervoerder, behoudens overmacht, verplicht de Vrachtaanbieder de schade aan de Zending zelve te vergoeden tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per Zending.
 6. Indien de door de Chauffeur ontvangen Zending niet ter bestemming wordt afgeleverd of niet wordt afgeleverd in dezelfde staat als waarin hij de Zending heeft ontvangen, ten gevolge waarvan de inhoud van de Zending niet meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is de Vervoerder, behoudens overmacht, verplicht de daardoor veroorzaakte schade met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden:
 • voor de schade aan de Zending zelve tot een bedrag van € 3,40 per kilogram met een maximum van € 454,- per Zending;
 • voor de schade wegens het niet meer aangewend kunnen worden van de Zending voor het doel waarvoor het was bestemd, maximaal tweemaal de door de Vrachtaanbieder verschuldigde prijs voor de Zending. Tevens is de ter zake die Vervoersovereenkomst overeengekomen prijs niet aan Wheelz Cargo verschuldigd en maakt de Vervoerder jegens Wheelz Cargo geen aanspraak op vergoeding uit de betreffende Vervoersovereenkomst. Eventueel ter zake reeds uitgekeerde vergoedingen, dienen onverschuldigd te worden gerestitueerd.
 1. Een beroep op overmacht komt de Vervoerder niet toe bij:
 • lichamelijke en geestelijke ongeschiktheid van de Chauffeur;
 • de ondeugdelijkheid en ongeschiktheid van het voertuig en het materiaal waarvan de Chauffeur zich bedient;
 • voorzienbare verkeerscongestie en/of verkeersdichtheid.
 1. Voor andere schade dan geregeld in de voorgaande leden van dit artikel, zoals gevolgschade, bedrijfsstilstand of immateriële schade, is de Vervoerder nimmer aansprakelijk.
 2. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden een verdergaande aansprakelijkheid van de Vervoerder mocht bestaan, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan wat de Vervoerder in geval van totaal verlies der betrokken zaken verschuldigd zou zijn. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules uit deze algemene voorwaarden ten gunste van de Vervoerder vermeld, garanderen de Vervoerder evenwel niet dat zijn aansprakelijkheid jegens Vrachtaanbieders mogelijk verder rijkt. De Vervoerder is dan ook zelf verantwoordelijk voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering ter dekking van alle risico’s die voortvloeien of kunnen voortvloeien uit Vervoersovereenkomsten. De bedoelde clausules in deze algemene voorwaarden bedingt Wheelz Cargo aldus tevens jegens de Vrachtaanbieders, waarop de Vervoerder jegens Vrachtaanbieders dan ook een beroep kan doen, doch treedt Wheelz Cargo in het kader van Vervoersovereenkomsten slechts op als expediteur. De Vervoerder vrijwaart Wheelz Cargo van alle aanspraken van Vrachtaanbieders en eventuele overige derden voor schade die aan de Vervoerder kan worden toegerekend, waaronder aldus mede begrepen schade die aan de door de Vervoerder aangewezen Chauffeurs kan worden toegerekend. Indien Wheelz Cargo uit dien hoofde door een Vrachtaanbieder of overige derden mocht worden aangesproken, dan is de Vervoerder gehouden Wheelz Cargo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Vervoerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wheelz Cargo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wheelz Cargo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Vervoerder.
 3. Indien de Zending met aanwezigheid van zichtbare schade of verlies door de Chauffeur wordt afgeleverd zonder dat de geadresseerde bij of dadelijk na inontvangstname van de Zending een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van de Chauffeur heeft gebracht, wordt de Chauffeur geacht de Zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.
 4. Indien de schade of het verlies ten tijde van de aflevering redelijkerwijs niet zichtbaar is en de geadresseerde niet binnen één week na aanneming van de Zending een Schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Wheelz Cargo heeft gebracht, wordt de Chauffeur eveneens geacht de Zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin hij deze heeft ontvangen.

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID VAN WHEELZ CARGO

 1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Wheelz Cargo, is elke aansprakelijkheid van Wheelz Cargo voor zowel directe als indirecte schade geleden in verband met het gebruik van het Klantenportaal door de Vrachtaanbieder en het gebruik van de Applicatie door de Vervoerder uitgesloten. In het bijzonder is Wheelz Cargo niet aansprakelijk voor schade zoals concreet voorzien in het overige van deze algemene voorwaarden en met name de volgende leden van dit artikel.
 2. De Wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door haar verstrekte gegevens, alsmede een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Wederpartij die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien.
 3. Wheelz Cargo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp Wheelz Cargo bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik maakt.
 4. Wheelz Cargo is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van inloggegevens op het Klantenportaal of de Applicatie.
 5. Wheelz Cargo is te allen tijde gerechtigd het Klantenportaal en de Applicatie op al dan niet ondergeschikte punten aan te passen en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die daaruit voor de Vrachtaanbieder respectievelijk Vervoerder voortvloeit.
 6. Wheelz Cargo spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van het Klantenportaal en de Applicatie te optimaliseren. Echter kan Wheelz Cargo niet garanderen dat de voorzieningen van het Klantenportaal en de Applicatie onbeperkt beschikbaar zijn en steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van Wheelz Cargo ter zake is uitgesloten.
 7. Wheelz Cargo is te allen tijde bevoegd het Klantenportaal, de Applicatie of onderdelen daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen indien dit wenselijk wordt geacht ten aanzien van onderhoud, upgrades, noodreparaties, verhelpen van storingen, aanpassing of verbetering van het Klantenportaal, de Applicatie of servers van Wheelz Cargo dan wel derden waarvan Wheelz Cargo gebruik maakt. Alle aansprakelijkheid van Wheelz Cargo als gevolg van tijdelijke ontoegankelijkheid of verminderde toegankelijkheid of bruikbaarheid van het Klantenportaal of de Applicatie is uitgesloten.
 8. Wheelz Cargo is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, niet aansprakelijk voor virussen of andere schadelijke componenten die door middel van het Klantenportaal, de Applicatie of servers van Wheelz Cargo dan wel derden schade aanrichten aan de hard- of software van de Wederpartij.
 9. Indien het Klantenportaal of de Applicatie verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks of koppelingen naar de websites of toepassingen van derden, is Wheelz Cargo nimmer aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of toepassingen.
 10. Wheelz Cargo spant zich naar alle redelijkheid in het Klantenportaal, de Applicatie en de overige systemen van Wheelz Cargo te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. Wheelz Cargo is, behoudens opzet en bewuste roekeloosheid harerzijds, echter nimmer aansprakelijk voor schending van privacy- of eigendomsrechten van de Wederpartij door derden.
 11. De Wederpartij is jegens Wheelz Cargo aansprakelijk voor alle schade die door haar is veroorzaakt als gevolg van een inbreuk op het bepaalde in deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, het middels de systemen van Wheelz Cargo verspreiden van virussen, wormen et cetera, evenals voor schade als gevolg van andere handelingen die de deugdelijke werking van het Klantenportaal respectievelijk de Applicatie of onderdelen daarvan beïnvloeden. De Wederpartij is voorts aansprakelijk voor alle kosten die Wheelz Cargo als gevolg van een dergelijke omstandigheid moet maken, bijvoorbeeld doordat zij zich ter zake in of buiten rechte moet verdedigen of laten bijstaan.
 12. De Wederpartij vrijwaart Wheelz Cargo van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Wheelz Cargo toerekenbaar is. Indien Wheelz Cargo uit dien hoofde door een derde mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Wheelz Cargo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Wheelz Cargo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Wheelz Cargo en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

ARTIKEL 9. | NON-CONCURRENTIEBEDING

 1. Het is de Vervoerder en Chauffeurs tijdens de looptijd van de Gebruiksovereenkomst, alsmede tot 12 maanden na het eindigen daarvan, niet toegestaan om vervoersdiensten, direct, of indirect door tussenkomst van een derde, aan te bieden aan Vrachtaanbieders van Wheelz Cargo. Zulks geldt ten aanzien van alle Vrachtaanbieders die vóór of ten tijde van de Gebruiksovereenkomst met de Vervoerder, aan Wheelz Cargo zijn verbonden of verbonden zijn geweest.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1 door de Vervoerder of een door hem bij de Overeenkomst betrokken Chauffeur, verbeurt de Vervoerder aan Wheelz Cargo een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ter grootte van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere overtreding en, voor zover staking van de inbreuk nog mogelijk is, € 500,- (zegge: vijfhonderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, waarbij een gedeelte van een dag als volledige dag wordt aangemerkt. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit dat de overtreding plaatsvindt, maar laat onverlet het recht van Wheelz Cargo nakoming en volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 10. | INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Klantenportaal en de Applicatie, waaronder mede begrepen de vormgeving en werking daarvan, alsmede de daarop geplaatste beelden en teksten, behoren toe aan Wheelz Cargo dan wel haar licentiegever(s). Het is de Wederpartij verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te reproduceren of op enige andere wijze te gebruiken dan noodzakelijkerwijs in verband staat met het normale gebruik van het Klantenportaal respectievelijk de Applicatie.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. Klachten van de Wederpartij over de dienstverlening van Wheelz Cargo dienen binnen bekwame tijd nadat de Wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Wheelz Cargo.
 2. Bij Wheelz Cargo ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht over de dienstverlening van Wheelz Cargo, ingediend door de Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Wederpartij het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-Klantenportaal (europa.eu/consumeren/or/).

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen partijen bij de Overeenkomst voorvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval tussen de Wederpartij en Wheelz Cargo een gerechtelijk geschil mocht ontstaan, zullen zij niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt in geval van een gerechtelijk geschil tussen de Wederpartij en Wheelz Cargo, uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Wheelz Cargo aangewezen om daarvan kennis te nemen.